Milosevik, I. 2019 May 15. ВЛИЈАНИЕТО НА ПЕЕЊЕТО ВО ХОР ВРЗ КОГНИТИВНОТО И ЕМОЦИОНАЛНОТО СПОЗНАВАЊЕ НА ДЕЦАТА. Yearbook - Faculty of Music Art. [Online] 5:5