Nikolovski, H. 2019 May 15. ИСТОРИСКИ АСПЕКТИ НА КИНЕТОГРАФИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Music Art. [Online] 5:5