Nikolovski, Hristijan. " ИСТОРИСКИ АСПЕКТИ НА КИНЕТОГРАФИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 5.5 (2018): 115-119. Web. 2 Jun. 2020