Параметри за составување тестови за мерење на музички постигнувања

  • Milica Skarik

Abstract

Под музичко постигнување се подразбира определување на нивото на способност за извршување на зададени музички задачи. Мерењето на постигнувањето овозможува оценување на специфично музичко знаење или вештина. Тестовите за мерење на музичко постигнување во себе може да содржат задачи со: општо музичко знаење, познавање на нотното писмо, слушно-визуелни вештини, слушни вештини, компонирање, како и изведба. Соодветно на ова, постојат многу потенцијални можности за задачите кои ќе се употребат во тестовите за мерење на музички постигнувања. Видот на употребените задачи во тестот ја дефинираат неговата намена и тоа што тој го мери.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
SKARIK, Milica. Параметри за составување тестови за мерење на музички постигнувања. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.91-98, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/147>. Date accessed: 09 aug. 2020.