Музичкиот инструмент гајда и нејзините тонски карактеристики

  • Goranco Angelov

Abstract

Гајдата како еден од најзастапените музички инструменти во фолклорната музичка традиција на Македонија има значајна улога во зачувувањето на нашата автентична изворна музика. Распространето стана гајдата во селските средини на целата територија на Македонија и присуството на гајдаџијата на домашни и верски прослави имало големо влијание во одржувањето на автентичната вокална, инструментална и играорна традиција. Со миграцијата село-град и пренесувањето на дел од обичаите од руралните средини, традиционалните музички инструменти,меѓу кои и гајдата, се пренесуваат и во градските средини каде постепено заземаат свое место во градењето на севкупниот музичко-културен живот. Во излагањето ќе произнесеме податоци околу потеклото,терминологијата, составните делови, видовите гајди, држењето завреме на репродуктивниот процес, распространетоста, употребата во Македонија и тонските карактеристики на гајдата.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
ANGELOV, Goranco. Музичкиот инструмент гајда и нејзините тонски карактеристики. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.159-170, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/158>. Date accessed: 09 aug. 2020.