МАШКИ ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОКОРЕОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА

  • Vladimir Janevski

Abstract

Текстот укажува за машките обредни поворки во македонската етнокореолошка класификација. Со одредени примери, се дава објаснување за маскираните поворки, Русалиите и Кумовите и нивните главни карактеристики, етничките поставености и обредните обележја.


Клучни зборови: Машки обредни поворки, маскирани поворки, русалии, кумови, етнокореологија.

Published
May 15, 2019
How to Cite
JANEVSKI, Vladimir. МАШКИ ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОКОРЕОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 103-108, may 2019. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2907>. Date accessed: 14 july 2020.