ИВАНДЕНСКИTE ЖЕНСКИ ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО ПРИЛЕПСКО-БИТОЛСКО ПОЛЕ И ЖЕЛЕЗНИК

  • Goran Vasileski

Abstract

Во овој труд ќе стане збор за женските обредни поворки кои се реализираат на празникот Раѓање на Свети Јован Крстител, односно Иванден (07.07.). Иако и на други места се среќаваат овие обредни поворки, сепак, тука повеќе внимание ќе се даде на женските поворки во пределите Прилепско Поле, Битолско Поле (или Прилепско-битолско Поле како една целина) и Железник. Овие предели не се случајно ставени во една група. Иванденските женски обредни поворки од овие предели се доста слични и наликуваат едни на други, но ќе бидат идентификувани и меѓусебните разлики.


Клучни зборови: Иванден, Св. Јован Крстител, обреди, обредни песни, Прилеп, Битолско Поле.

Published
May 15, 2019
How to Cite
VASILESKI, Goran. ИВАНДЕНСКИTE ЖЕНСКИ ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО ПРИЛЕПСКО-БИТОЛСКО ПОЛЕ И ЖЕЛЕЗНИК. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 131-138, may 2019. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2912>. Date accessed: 09 july 2020.