НАТУРИЗМОТ КАКО ДЕЛ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ ТУРИЗАМ

  • Златко Јаковлев FTBL
  • Благица Арнаудова FTBL
  • Цане Котески FTBL

Abstract

Овој труд е посветен на натуризмот како дел од
меѓународниот туризам. Во кратки црти ќе го
објасниме поимот и значењето на термините
натуризам, натуристи и натуристичко движење.
Основањето на натуризмот, развитокот и
реформите во натуризмот и натуристичкото
движење ќе бидат опфатени во делот историја на
натуризмот. Натуризмот како движење во
општеството со тек на времето се менувало, за
што ќе се зборува во делот преродба на
натуризмот и натуризмот денес. Балканските
натуристички дестинации се посебно интересни,
за што се пишува во делот посветен токму на нив.
На крајот од овој труд ќе се објасни натуризмот
и неговиот развој во Р. Македонија.

Published
2017-01-30