Leontik, Marija. " МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ТУРСКИТЕ ЛЕКСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 7.7 (2016): 17-26. Web. 12 Jul. 2020