Dodevska, Makedonka, & Veselinka Labroska. " ПРЕГЛЕД НА ЛЕКСИКАТА НА ОВЧЕПОЛСКИОТ ДИЈАЛЕКТ И НА СЛОВЕНЕЧКОГОРИШКИОТ (ГОРИЧАНСКИ) ДИЈАЛЕКТ СПОРЕД ПОТЕКЛОТО." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 6.6 (2015): 47-52. Web. 4 Aug. 2020