Karanikolova-Cocorovska, L. 2018 Dec 22. ДЕСКРИПТИВНИТЕ „СЛИКИ“ ВО РОМАНОТ „СЕЛИДБИ“ ОД МИЛОШ ЦРЊАНСКИ. Yearbook - Faculty of Philology. [Online] 6:6