Karanikolova-Cocorovska, Lusi. " ДЕСКРИПТИВНИТЕ „СЛИКИ“ ВО РОМАНОТ „СЕЛИДБИ“ ОД МИЛОШ ЦРЊАНСКИ." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 6.6 (2015): 207-219. Web. 13 Aug. 2020