Gjorgjievska, E. 2018 Dec 22. ИТАЛИЈАНСКАТА ЛАУДА ВО XIII ВЕК: „ДАМАТА ОД РАЈОТ“ ИЛИ „ПЛАЧОТ НА БОГОРОДИЦА“. Yearbook - Faculty of Philology. [Online] 9:11