Gjorgjievska, Eva. " ИТАЛИЈАНСКАТА ЛАУДА ВО XIII ВЕК: „ДАМАТА ОД РАЈОТ“ ИЛИ „ПЛАЧОТ НА БОГОРОДИЦА“." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 9.11 (2018): 23-28. Web. 10 Aug. 2020