Marolova, D. (2018). ЛЕКСИЧКА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ МЕЃУ ГЕРМАНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СОГЛЕДАНА ПРЕКУ ПРЕВОДОТ НА НОВЕЛАТА „СМРТ ВО ВЕНЕЦИЈА“ ОД ТОМАС МАН. Yearbook - Faculty Of Philology, 9(11), 43-49. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2552