Marolova, D. 2018 Dec 22. ЛЕКСИЧКА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ МЕЃУ ГЕРМАНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СОГЛЕДАНА ПРЕКУ ПРЕВОДОТ НА НОВЕЛАТА „СМРТ ВО ВЕНЕЦИЈА“ ОД ТОМАС МАН. Yearbook - Faculty of Philology. [Online] 9:11