Marolova, Darinka. " ЛЕКСИЧКА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ МЕЃУ ГЕРМАНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СОГЛЕДАНА ПРЕКУ ПРЕВОДОТ НА НОВЕЛАТА „СМРТ ВО ВЕНЕЦИЈА“ ОД ТОМАС МАН." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 9.11 (2018): 43-49. Web. 5 Jul. 2020