Marolova, Darinka. " ЛЕКСИЧКА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ МЕЃУ ГЕРМАНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СОГЛЕДАНА ПРЕКУ ПРЕВОДОТ НА НОВЕЛАТА „СМРТ ВО ВЕНЕЦИЈА“ ОД ТОМАС МАН" Yearbook - Faculty of Philology [Online], Volume 9 Number 11 (22 December 2018)