Pacovska, M. 2018 Dec 22. ЦРВЕНАТА БОЈА ВО ГЕРМАНСКИТЕ И ВО МАКЕДОНСКИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ. Yearbook - Faculty of Philology. [Online] 8:10