Pacovska, Mirjana. " ЦРВЕНАТА БОЈА ВО ГЕРМАНСКИТЕ И ВО МАКЕДОНСКИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 8.10 (2017): 17-23. Web. 13 Aug. 2020