Marolova, D., & Gorgieva, B. 2018 Dec 22. МЕТАФОРИТЕ ВО РОМАНОТ „ЦРНО СЕМЕ“ ОД ТАШКО ГЕОРГИЕВСКИ И НИВНИОТ ПРЕВОД НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology. [Online] 8:9