Marolova, Darinka, & Biljana Gorgieva. " МЕТАФОРИТЕ ВО РОМАНОТ „ЦРНО СЕМЕ“ ОД ТАШКО ГЕОРГИЕВСКИ И НИВНИОТ ПРЕВОД НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 8.9 (2017): 9-17. Web. 16 Jul. 2020