Leontik, Marija, & Despina Minova. " СТРАТЕГИИ ЗА ОДБИВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ГРУПАТА ЗА ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 10.13 (2019): 39-49. Web. 5 Aug. 2020