Marolova, D., & Hristovska, M. 2019 Nov 28. СТРУЧНО ПРЕВЕДУВАЊЕ И ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ НА СТРУЧНИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology. [Online] 10:13