Josimovska, J., & Gjorgjievska, E. 2019 Nov 28. КОМПЕТЕНЦИИ И МЕТОДИ ПРИ ЕВАЛУАЦИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ ВО НАСТАВАТА ПО ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ НА СТРАНСКИ СТУДЕНТИ. Yearbook - Faculty of Philology. [Online] 10:13