Josimovska, Jovana, & Eva Gjorgjievska. " КОМПЕТЕНЦИИ И МЕТОДИ ПРИ ЕВАЛУАЦИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ ВО НАСТАВАТА ПО ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ НА СТРАНСКИ СТУДЕНТИ." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 10.13 (2019): 81-95. Web. 18 Feb. 2020