Ivanovska, B., & Daskalovska, N. (2013). Преглед и класификација на глаголите што искажуваат психичка состојба во германскиот и во македонскиот јазик. Yearbook - Faculty Of Philology, 4(4), pp. 15-22. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/571