Ivanovska, B., & Daskalovska, N. 2013 Jun 26. Преглед и класификација на глаголите што искажуваат психичка состојба во германскиот и во македонскиот јазик. Yearbook - Faculty of Philology. [Online] 4:4