Ivanovska, Biljana, & Nina Daskalovska. " Преглед и класификација на глаголите што искажуваат психичка состојба во германскиот и во македонскиот јазик." Yearbook - Faculty of Philology [Online], 4.4 (2013): pp. 15-22. Web. 28 Feb. 2020