Ivanovska, Biljana, AND Daskalovska, Nina. " Преглед и класификација на глаголите што искажуваат психичка состојба во германскиот и во македонскиот јазик" Yearbook - Faculty of Philology [Online], Volume 4 Number 4 (26 June 2013)