Историски и социјален аспект на шпанскиот јазик како дел од наставната содржина

  • Marija Todorova

Abstract

Да се учи јазик е многу повеќе од совладување и усовршување на неговите форми, структури, значења со цел да се употребува правилно во процесот на комуникација било да е тоа во рамките на наставниот или надвор од наставниот процес. Изучувањето на еден јазик опфаќа запознавање со историјата на јазикот т.е. потеклото и развојот на еден јазик, но и запознавање со социјалната страна на јазикот, како и каде се манифестира „социјалноста“ на јазикот. Едно од клучните прашања, кое всушност е и предмет на овој труд, е како да им го„предадеме“ на учениците и студентите историскиот и социјалниот аспект на јазикот при изведувањето на наставата со цел полесно и поефикасно да се совлада јазикот, во случајот шпанскиот јазик.

References

Janson, T. A Natural history of Latin. New York: Oxford University Press Inc., 2004.

Pharies, D. A. Breve historia de la lengua española. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

Cobos, Rubén. A Dictionary of New Mexico and Southern Colorado Spanish. Santa Fe: Museum of New Mexico Press, 1983.

Cимеонова, Й. Преподавателят по чужд език. Комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. София, 2000.

Cимеонова, Й. Технология на урока, Чуждоезиково обучение, 2. София, 2010.

Published
2013-04-12