Причини за користење технологија во наставата по англиски јазик

  • Ivana Miteva

Abstract

Живееме во свет во кој новостите ги дознаваме преку интернет,медиумите и паметните електронски уреди, така се приспособуваме наеден нов начин на живеење. Нема место за досадни, бавни и неинтересниработи внатре и надвор од училницата. Последните генерации на ученицибараат инспиративни начини на учење и ние, како наставници, треба да гореволуционизираме нашиот начин на предавање. Како што тие учат и ниеучиме за глобалното село на интернетот и треба добро да го искористиме.Во овој научен труд се дискутира за причините зошто да се употребуватехнологија во училницата во која се изучува англискиот јазик. Истотака, се дискутира за предностите на технологијата кои отвораат новиможности за секој ученик. Трудот дава и практични совети кои можат дасе применат во подготовките за часот.
Published
Jun 29, 2015
How to Cite
MITEVA, Ivana. Причини за користење технологија во наставата по англиски јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 49-54, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/1027>. Date accessed: 02 june 2020.