Изучувањето на странските јазици на факултетите за Туризам во Република Македонија

  • Dejan Metodijeski
  • Kostadin Golakov

Abstract

Предмет на овој труд е изучувањето на странските јазицина факултетите за туризам во Република Македонија. Во воведниот делод трудот се посветува внимание на меѓународниот туризам и неговатаповрзаност со познавањето на странски јазици, а исто така е објаснетметодолошкиот пристап на истражувањето. Во првиот дел од трудот ќе бидеразгледано изучувањето на странските јазици преку застапените предметиво програмите на додипломските студии на факултетите за туризам вонашата земја. Во вториот дел ќе биде направена споредба со изучувањетона странски јазици на избрани факултети во некои од балканските земји.Во последниот дел од трудот ќе бидат посочени современите тенденции иперспективи на изучувањето на странските јазици и нивното значење затуризмот.
Published
Jun 30, 2015
How to Cite
METODIJESKI, Dejan; GOLAKOV, Kostadin. Изучувањето на странските јазици на факултетите за Туризам во Република Македонија. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 5, n. 5, p. pp. 63-72, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/1034>. Date accessed: 11 aug. 2020.