Изучувањето на странските јазици на факултетите за Туризам во Република Македонија

  • Dejan Metodijeski
  • Kostadin Golakov

Abstract

Предмет на овој труд е изучувањето на странските јазицина факултетите за туризам во Република Македонија. Во воведниот делод трудот се посветува внимание на меѓународниот туризам и неговатаповрзаност со познавањето на странски јазици, а исто така е објаснетметодолошкиот пристап на истражувањето. Во првиот дел од трудот ќе бидеразгледано изучувањето на странските јазици преку застапените предметиво програмите на додипломските студии на факултетите за туризам вонашата земја. Во вториот дел ќе биде направена споредба со изучувањетона странски јазици на избрани факултети во некои од балканските земји.Во последниот дел од трудот ќе бидат посочени современите тенденции иперспективи на изучувањето на странските јазици и нивното значење затуризмот.

References

Ацковска, M., Петроска Aнгеловска, Н., Методијески, Д., Филипоски, O. (2013). Економијата на туризмот и нејзиното изучување на додипломските студии на факултетите за туризам во Република Македонија. Зборник на трудови - Предизвиците на науката во економија базирана на знаење-состојби и перспективи, Економски институт, Скопје, 191-201.

UNWTO (2014). Tourism highlights, 2014 Edition. World Tourism Organization.

Мариноски, Н. (2008). Основи на туристичка теорија и практика. ФТУ.

Bhatia, A.K. (2001). International tourism management. Sterling Publishers Private Limited.

Државен завод за статистика на Република Македонија (2014). Туризам во Република Македонија, 2009-2013. Скопје.

Blue, G.M., Harun, M. (2003). Hospitality language as a professional skill. English for Specific Purposes, № 22, 73–91 pp.

Leslie, D., Russell, H. (2006). The importance of foreign language skills in the tourism sector: A comparative study of student perceptions in the UK and continental Europe. Tourism Management, Volume 27, Issue 6, 1397–1407 pp.

Martin, A., Davies, S. (2006). An evaluation of the language skills in Scottish hotels. Journal of hospitality, leisure, sport and tourism education, Volume 5, Issue 1, 4-15 pp.

Marin-Pantelescu, A., Lupu, N. (2009). Skills for tourist services. Journal of Applied Economic Sciences, Volume IV, Issue 2 (8), 254-260 pp.

Vanneste, D., et al. (2009). Languages and aspects of tourism education and training in Flanders (Belgium). Scottish Languages Review, Issue 19,25-34 pp.

Hassan, S., et al. (2009). The importance of soft skills in tourism industry in MELAKA MALAYSIA. Journal of Human Capital Developmen, Volume 2, Issue 2, 37-48 pp.

Božinović, N., Sindik, J. (2013). Language proficiency for careers in tourism and learning different second foreign languages. TURIZAM, Volume 17, Issue 3, 121-130 pp.

Zwane, F.N., Du Plessis, L., Slabbert, E. (2014). Analysing the skills expectations of employers in the South African tourism industry. SA Journal of Human Resource Management, 12 (1) Art. #550, 9 pages.

Airey, D., Tribe, J., eds. (2005). An international handbook of tourism education. Elsevier.

www.mit.edu.mk

www.unite.edu.mk

www.ftu.uklo.edu.mk

www.ugd.edu.mk

www.igeografija.mk

www.utms.edu.mk

www.fthm.uniri.hr

www.ucg.ac.me

www.turistica.si

www.singidunum.ac.rs

www.uni-sofia.bg

www.un.org/en/members/index.shtml

Published
2015-06-30