ПОВЕЌЕЗНАЧНОСТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК

  • Darinka Marolova
  • Dragana Kuzmanovska

Abstract

Ова истражување се спроведе со цел да се определи поимот
’повеќезначност’ и да се интензивира неговата употреба како термин во
македонската лингвистика, како и да се поткрепат видовите повеќезначност со
соодветни примери од македонскиот и од германскиот јазик. При тоа егземпларно
и компаративно се анализираат лексичката, морфолошката, синтаксичката,
семантичката, референциската, лажната и прагматската повеќезначност. За
мнозинство од појавите на повеќезначност во комуникацијата, говорителите
стануваат свесни дури кога ќе настане некое недоразбирање, па дури и
комична ситуација. А во денешно време и доста вицеви се поврзани токму со
повеќезначноста од кој било вид на исказите.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
MAROLOVA, Darinka; KUZMANOVSKA, Dragana. ПОВЕЌЕЗНАЧНОСТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 81-89, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2511>. Date accessed: 16 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>