МЕТОДИКА ВО НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК: ОСНОВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ЧИТАЊЕ

  • Marijana Dimitrova

Abstract

Идејата за овој труд произлезе од фактот дека поголем дел од учениците
денес се соочуваат со сериозни тешкотии при читањето и потребна им е
поддршка за да научат да читаат, но и за тоа како да го користат читањето при
учење. Од друга страна, наставата со компјутер е една од врвните стратегии кога
станува збор за напредок на учениците во училиштата. Во тој контекст, второто
поглавје од трудот одговара на прашањата што подразбира наствата со компјутер
и зошто е добро таа да се практикува. Притоа нудиме и пример за компјутeрска
програма за читање и ги објаснуваме компонентите на ефективната компјутерска
програма. Третото поглавје се однесува на сегментите од процесот на читање,
гледани низ призмата на методологијата во настaвата по читање. Четвортото
поглавје е зкалучок и наш став по однос на прашањето за компјутеризирана
настава.

Published
2018-12-22