ТУРСКИТЕ СУФИКСИ ВО РАМКИТЕ НА ПОЛИМОРФЕМНИТЕ СУФИКСИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontik

Abstract

Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и
влијанието на турскиот јазик врз македонскиот јазик е големо. Турскиот јазик
влијаел врз морфологијата на македонскиот јазик. Влијанието на турскиот јазик
врз морфолошкиот систем на македонскиот јазик се гледа особено во внесување
на нови суфикси како што се: -џи/-чи, -ли и -лак. Со текот на времето овие
турски суфикси се споиле со други суфикси во македонскиот јазик и ги создале
полиморфемните суфикси.
Во овој труд ќе се анализираат полиморфемните суфикси со турски
суфикси во македонскиот јазик.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
LEONTIK, Marija. ТУРСКИТЕ СУФИКСИ ВО РАМКИТЕ НА ПОЛИМОРФЕМНИТЕ СУФИКСИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 8, n. 10, p. 7-15, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2557>. Date accessed: 15 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>