НАЧИНИ НА МАНИФЕСТИРАЊЕ НА СИНТАКСИЧКАТА ПОВЕЌЕЗНАЧНОСТ ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК

  • Darinka Marolova

Abstract

Предмет на истражување на овој научен труд се основните начини на
манифестирање на синтаксичката повеќезначност, повикувајќи се на класификацијата на
Агрикола (1968). Притоа егземпларно и аналитички се разработува синтаксичката
повеќезначност од тип 1, тип 2 и тип 3, а за поголема прегледност релациите на реченичните
членови од секој тип се прикажуваат со помош на депендентен и конституентен дијаграм. Освен
тоа се фрла светло и на некои нетипични манифестации на овој феномен и тие се поткрепуваат
со примери од германскиот јазик.

Published
Nov 28, 2019
How to Cite
MAROLOVA, Darinka. НАЧИНИ НА МАНИФЕСТИРАЊЕ НА СИНТАКСИЧКАТА ПОВЕЌЕЗНАЧНОСТ ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 10, n. 13, p. 9-17, nov. 2019. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/3308>. Date accessed: 03 july 2020.