Фикција или реалност: популарната култура на 21 век и постмодерната литература

  • Natalija Pop Zarieva University "Goce Delcev"

Abstract

Ако главна карактеристика на модернизмот била способноста начовекот да ги разјасни работите без помошта од божествените закони,кој ги решава сите проблемите на човековото живеење преку науката,постмодернизмот, кој го заменил е само реакција на неуспехот намодернизмот, но не заменувајќи го со нешто подобро. Целата вистинаво постмодернизмот станува субјективна и релативна. Не постојатапсолутни норми и вредности. Секој е допуштен да одлучува за себе иза она што е „добро или лошо”, „исправно и погрешно”. Поттикнат одпроцесот на глобализација и комерцијализација, постмодернизмот носиеден релативистички светоглед кој се рефлектира и во постмодернаталитература. Се напуштаат сите традиционални норми во создавањето налитературните дела од изборот на главни ликови, до темата и начинот наодвивање на дејството кое честопати подразбира повеќеслојна нарација,фрагментираност, мешање на фактот со фикцијата, реалноста софантазијата и необично комбинирање на литературни жанрови. Ликовитечесто изразуваат несигурност, релативизам и конфузност во врска сосветот во кој живеат и неговата перцепција од индивидуата.

Published
Jun 29, 2015
How to Cite
POP ZARIEVA, Natalija. Фикција или реалност: популарната култура на 21 век и постмодерната литература. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 149-154, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/564>. Date accessed: 02 june 2020.