Лексичка компетенција

  • Nina Daskalovska
  • Biljana Ivanovska

Abstract

Учењето на странски јазик е комплексен процес којвклучува стекнување на повеќе видови компетенции кои ќе им овозможатна учениците успешно да го користат јазикот во разновидни ситуации.Една од тие компетенции е лексичката компетенција. Според Заедничкатаевропска референтна рамка за јазиците, големината, опсегот и контролатана вокабуларот се главните параметри за усвојувањето на јазикот, заодредување на нивото на јазичната компетенција и за планирање нанаставата. Меѓутоа, и покрај важноста на лексичката компетенција, сѐуште немаме соодветна теорија за тоа кои фактори влијаат врз развивањена лексичката компетенција. Во овој труд се дискутира за различнитеприоди за дефинирање на лексичкото знаење и за моделите на лексичкакомпетенција, се потенцира сложеноста на усвојување на вокабуларот инеговата важноста за развивање на комуникативната компетенција кајученците и се укажува на неопходноста од посветување посебно вниманиена вокабуларот во наставата по странски јазици.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
DASKALOVSKA, Nina; IVANOVSKA, Biljana. Лексичка компетенција. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 19-32, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/685>. Date accessed: 07 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>