Сакрална архитектура во градот Баргала од IV век до крајот на првата деценија на VII век

  • Trajce Nacev

Abstract

Со археолошките истражувања на локалитетот Баргала започнати од 1967 година па сѐ до денес се откриени неколку објекти кои припаѓаат на сакралната архитектура, од кои три припаѓаат на доцноантичкиот период: Епископска базилика 1967 година, базилика Ехтра мурос 1970 и Ранохристијанска градска базилика 2008 година. Откриените сакрални објекти го потврдуваат градот Баргала како прво епископско седиште во Брегалничкиот басен.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
NACEV, Trajce. Сакрална архитектура во градот Баргала од IV век до крајот на првата деценија на VII век. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 267-276, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/686>. Date accessed: 11 aug. 2020.