Кооперативното учење како метод за развивање на комуникативните вештини

  • Vesna Koceva

Abstract

Кооперативното учење е наставен метод кој се реализирапреку работа во групи и се базира на мотивацијата, интеракцијатаи соработката помеѓу членовите на групата. Овој наставен метод секонцентрира на хетерогеноста на работните групи, на ефективнатапозитивна заемна зависност на членовите во групата и на еднакватаможност секој од нив да даде удел во постигнувањето на заедничкиотуспех. При примена на кооперативниот метод, учениците како членови вогрупата се зависни едни од други и се свесени дека само со разменувањеи споделување на личното знаење и способности ќе можат да постигнатповеќе, односно знаат дека со индивидуална работа нема да можат да јапостигнат зададената заедничка цел.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
KOCEVA, Vesna. Кооперативното учење како метод за развивање на комуникативните вештини. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 77-82, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/688>. Date accessed: 26 jan. 2020.

Most read articles by the same author(s)