Предизвик и преводливост на топонимите: старата чаршија и бит-пазар во италијанските преводи на современата македонска книжевност

  • Jovana Karanikik

Abstract

Целта на овој труд е да ја прикаже топономастикатакако важна компонента во еден книжевен текст на која треба да се обрнепоголемо внимание особено при превод. Преку конкретните примери надва топоними: Стара чаршија и Бит-пазар, кои се среќаваат во неколкутекстови од современи македонски автори, преведени на италијанскии на англиски јазик, претставени се преведувачките решенија, можнитестратегии на преведување, но и двосмисленоста која може да произлезекако несакана последица во преводот.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
KARANIKIK, Jovana. Предизвик и преводливост на топонимите: старата чаршија и бит-пазар во италијанските преводи на современата македонска книжевност. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 129-136, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/694>. Date accessed: 14 dec. 2019.