Третосложниот и дистинктивниот акцент во турските говори од Охридско - Преспанскиот регион

  • Oktaj Ahmed

Abstract

Акцентот во турските говори од Охридско-преспанскиотрегион, во споредба со другите турски говори во Република Македонијаили со стандардниот турски јазик, е поразличен. Третосложниот акценте присутен на лексичко ниво, како и на ниво на акцентски групи. Воодредени ситуации се среќава и историски третосложен акцент. Нафункционално ниво, покрај третосложниот акцент, акцентот во ТГОПРима и дистинктивна функција. При исто фонетско опкружување,различното акцентирање, доведува до промена на значењето на зборовите.
Published
Nov 14, 2013
How to Cite
AHMED, Oktaj. Третосложниот и дистинктивниот акцент во турските говори од Охридско - Преспанскиот регион. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 175-182, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/700>. Date accessed: 08 dec. 2019.