Политичката мисла и книжевното дело на Николо Макијавели во 16 - вековна Италија

  • Eva Velinova

Abstract

Целта на овој труд е да разгледа неколку основни премисиод филозофската, политичка и книжевна мисла на Николо Макијавели.Во онаа мера во која ни дозолува обемноста на овој текст, сакаме да гипосочиме недоразбирањата, односно категоризациите кои неоснованобеа поврзувани со делото на Макијавели, како и полемичноста наставовите изнесени во неговото дело „Владетелот“. Во првиот дел одтрудот ги наведуваме гледиштата кои го карактеризираат востановенотосфаќање на макијавелизмот, како и критичката мисла која се обидувалада ги објасни на научен начин премисите на авторот, додека во вториотдел ја проследуваме разработката на конкретните пасажи од текстот.Макијавели со векови претставувал симбол на бескрупулозност, насурова политика и оправданост на аморалот. Посветувајќи ја својатакнига на Лоренцо де Медичи, тој создава всушност збирка од совети коитреба да му помогнат на владетелот во неговата пракса. Од друга странапак, неговата дополнителна дејност како книжевник и комедиограф јапрезентира во нова светлина неговата творечка работа и зборува за богатаи разнолика креативна дејност.
Published
Nov 14, 2013
How to Cite
VELINOVA, Eva. Политичката мисла и книжевното дело на Николо Макијавели во 16 - вековна Италија. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 203-210, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/704>. Date accessed: 26 jan. 2020.