Политичката мисла и книжевното дело на Николо Макијавели во 16 - вековна Италија

  • Eva Velinova

Abstract

Целта на овој труд е да разгледа неколку основни премисиод филозофската, политичка и книжевна мисла на Николо Макијавели.Во онаа мера во која ни дозолува обемноста на овој текст, сакаме да гипосочиме недоразбирањата, односно категоризациите кои неоснованобеа поврзувани со делото на Макијавели, како и полемичноста наставовите изнесени во неговото дело „Владетелот“. Во првиот дел одтрудот ги наведуваме гледиштата кои го карактеризираат востановенотосфаќање на макијавелизмот, како и критичката мисла која се обидувалада ги објасни на научен начин премисите на авторот, додека во вториотдел ја проследуваме разработката на конкретните пасажи од текстот.Макијавели со векови претставувал симбол на бескрупулозност, насурова политика и оправданост на аморалот. Посветувајќи ја својатакнига на Лоренцо де Медичи, тој создава всушност збирка од совети коитреба да му помогнат на владетелот во неговата пракса. Од друга странапак, неговата дополнителна дејност како книжевник и комедиограф јапрезентира во нова светлина неговата творечка работа и зборува за богатаи разнолика креативна дејност.

References

Ѓурчинова, А. Узуновиќ, Л. (2007) Италијанската книжевност од XIII до XVI век. Историски преглед, текстови и коментари. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

Макијавели, Николо. (1993) Владетелот. Скопје: Култура, едиција „Идеи“. (1518)De Sanctis, Francesco. (1888) Saggi critici. Napoli : A. Morano

MACHIAVELLI. (March, 1827.) - Thomas Babington, Lord Macaulay, Critical and Historical Essays, Vol. 1 [1825] Niccolò Machiavelli. (2010) La Mandragola, Plutone Edizioni Digitali.

Published
2013-11-14