Мобилност на студентите

  • Jadranka Bocvarova
  • Zoran Pavlov

Abstract

Создавањето на eвропскиот простор за високообразование е планирано преку реализирање на низа од цели. Една одцелите на Болоњскиот процес е промоцијата на мобилност со надминувањена пречките за слободно движење на студентите, наставниците,истражувачите и административниот персонал. Трудот ја истражувамобилноста на студентите. На почетокот вниманието е насочено контоа што всушност претставува мобилноста и кои се придобивките застудентите, наведени се некои од програмите за мобилност на студентитеи учеството на некои европски земји во истите. Потоа се презентираниподатоците за бројот на странски студенти во Шпанија, Франција, ВеликаБританија и некои земји од Jугоисточна Европа, меѓу кои и РепубликаМакедонија, како и на бројот на студенти кои студираат надвор од овиеземји. На крајот се посочени некои истражувања во последните години замобилноста на студентите во Република Македонија.
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
BOCVAROVA, Jadranka; PAVLOV, Zoran. Мобилност на студентите. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 257-266, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/716>. Date accessed: 06 dec. 2019.