Користење на видео материјали во почетната етапа на изучување на странскиот јазик

  • Jane Jovanov
  • Elena Tuparevska

Abstract

Изучувањето на странскиот јазик денеска не претставувасамо еден збир на граматички правила и однапред зададени лексичкиформи кои е пожелно да се знаат, туку вклучува во себе и културолошкакомпонента која може да се забележи, меѓу другите начини, најдобропреку видеопрезентација на материјалот. Сѐ повеќе се искористуваатвидеоматеријалите не на средните и напредните етапи од изучувањето најазиците, туку и на почеток на изучувањето на странскиот јазик. Прекуовој труд се доловуваат предностите на користењето на видеоматеријалитена почетокпот од изучувањето на странскиот јазик.
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
JOVANOV, Jane; TUPAREVSKA, Elena. Користење на видео материјали во почетната етапа на изучување на странскиот јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 55-64, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/719>. Date accessed: 09 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)