Профилот на идниот преведувач и толкувач во пресрет на влезот на Македонија во ЕУ

  • Tatjana Ulanska
  • Vesna Koceva

Abstract

Целта на овој труд е да ја истакне потребата на нашиот факултет за следење на промените на преведувачката дејност во поглед на технологијата, глобализацијата и можностите за вработување на преведувачкиот кадар кој излегува од нашите клупи. На студентите од насоката за превод и толкување би требало да им се претстават сите можности кои ги нуди нивната професија со цел да се пронајдат себеси и да ги насочуваат своите интереси уште во процесот на студирање. Овој труд има за цел да информира за промените во оваа дејност како и да претстави дел од можностите за вработување на преведувачите и толкувачите.
Published
Jun 29, 2015
How to Cite
ULANSKA, Tatjana; KOCEVA, Vesna. Профилот на идниот преведувач и толкувач во пресрет на влезот на Македонија во ЕУ. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 207-212, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/737>. Date accessed: 31 may 2020.

Most read articles by the same author(s)