Англицизмите во наставата по германски јазик како странски јазик

  • Biljana Ivanovska

Abstract

Дидактиката по германски јазик како странски јазик интензивно се занимава со изучување на англицизмите во стандардниот германски јазик. Се обрнува посебно внимание на содржината на англицизмите во германскиот јазик и можностите за нивно имплементирање во наставата по странски јазик. Der Anglizismen-INDEXim DaF е интерактивен речник кој е отворен систем за учење и секој корисник со свои дополнувања и предлози за подобрување на листата на зборови може постојано да го менува и актуaлизира. Така, оние кои го изучуваат германскиот јазик може да ја почувствуваат проблематиката за соодветно користење на англицизмите во германскиот јазик со што се подигнува чувството за изучување на германскиот јазик како странскиот јазик.
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
IVANOVSKA, Biljana. Англицизмите во наставата по германски јазик како странски јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.109-114, apr. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/94>. Date accessed: 10 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2