Басовска, Мери, & Билјана Ивановска. " НАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ГОВОРНИОТ ЧИН БАРАЊЕ ВО ЈАЗИЧНИОТ ПАР ГЕРМАНСКИ - МАКЕДОНСКИ." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 41-49. Web. 24 Feb. 2019