Грујовска, Сашка. " NOMINA AGENTIS ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 141-146. Web. 19 Jan. 2020